Polityka prywatności z polityką cookies

Sklepu internetowego manumanu decor działającym pod adresem https://manumanudecor.pl

 

Spis treści:

1.       Postanowienia ogólne

2.       Podstawy przetwarzania danych

3.       Pliki cookies

4.       Bezpieczeństwo danych

5.       Działania analityczne

6.       Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

7.       Postanowienia dodatkowe

 

1.  Postanowienia ogólne

 

a.       Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep oraz narzędzi analitycznych.

b.      Usługodawca danych osobowych jest Marta Butrymowicz, przedsiębiorca prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Manufaktura Zieleni Marta Butrymowicz z siedzibą w Szczecinie, działająca pod adresem ul. Małe Błonia 23/11 71-779, wpisana do CEiDG, NIP: 8513083455, REGON: 369728916.

c.       Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

                                                               i.      Zawieranie umów z Usługodawcą – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Usługodawcą skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Usługodawca, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego;

                                                             ii.      Obowiązki ustawowe Usługodawca -podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Usługodawca obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Usługodawcy wykonanie tychże obowiązków.

d.      Usługodawca dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

                                                               i.      Przetwarzane zgodnie z prawem;

                                                             ii.      Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

                                                           iii.      Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

                                                           iv.      Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz

                                                             v.      Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

e.       Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Usługodawca wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Usługodawca stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

f.        Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.

 

2.  Podstawy przetwarzania danych

 

a.       Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy –i w takim zakresie, w jakim –spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy ze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Usługodawca lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

b.      Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego przez Usługodawca są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności –w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Usługodawca.

 

3.  Pliki Cookies

 

a.     Sklep internetowy korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

                                          i.    Są zapisywane w pamięci urządzenia Klienta (komputera, telefonu, itd.);

                                         ii.    Nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Klienta.

                                        iii.    W Sklepie internetowym ciasteczka wykorzystywane są w celach: Zapamiętywania sesji Klienta, Statystycznych oraz marketingowych

b.    Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce Klienta, należy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki. Z informacjami na ten temat należy zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której Klient używa:

                                          i.    Firefox

                                         ii.    Chrome

                                        iii.    Safari

                                        iv.    Internet Explorer / Microsoft Edge

c.     Pliki cookies są zapisywane pod nazwą „_ga”. Okres ważności pliku cookie to czas trwania sesji. Pliki cookies służą do śledzenia ruchu w sklepie internetowym w celach statystycznych.

d.    Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

e.     Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć w Wikipedii.

 

4.  Bezpieczeństwo danych

 

a.       Przetwarzając dane osobowe Klienta, stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

5.  Działania analityczne

 

a.       W ramach Sklepu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Sklepie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Sklepie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Sklepu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

 

6.  Usługi zewnętrzne / odbiorcy danych

 

a.       Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Usługodawca z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier czy podmiot obsługujący płatności). Usługodawca korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

b.      Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

                                                               i.      Przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki-w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Usługodawca, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego –podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki –w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.

                                                             ii.      Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą lub podmiotą kredytującym -w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Usługodawca w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta. Operatorem płatności w sklepie internetowym jest – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 4 944 000,00 zł w całości opłacony; NIP:7792308495.

                                                           iii.      Dostawcy usług zaopatrujący Usługodawca w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Usługodawcy prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych(w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Usługodawcy) -Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

                                                           iv.      Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Usługodawcy wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) -Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

                                                             v.      Dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej, w tym również:

                                                           vi.      Dostawcy systemu ankiet opiniujących-w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Usługodawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Usługodawca w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących.

                                                          vii.      A ponadto organy publiczne w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do udostępnienia im danych

 

7.  Postanowienia dodatkowe

 

 

a.       Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Usługodawca zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Usługodawca.

0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu
    Scroll to Top